top of page

DLB statūti

Mondays

4:30 pm

Statūti ar izmaiņām,

apstiprināti biedrības pilnsapulcē

2017.gada 26.martā, Malmē

 

Dienvidzviedrijas latviešu biedrības statūti (Nr.4)

I Vispārīgie noteikumi

 1. Dienvidzviedrijas latviešu biedrības (turpmāk tekstā – „biedrība”; saīsinājumā – DLB) mērķis ir vienot Dienvidzviedrijā dzīvojošus latviešus. Biedrības darbības centrs atrodas Malmē un tās darba valoda ir latviešu valoda.
   

 2. DLB ir Zviedrijas latviešu apvienības (turpmāk tekstā – ZLA) vietējā nodaļa Dienvidzviedrijā. DLB ir tiesības pašai noteikt savu darbību un organizācijas uzbūvi, ja tā nav pretrunā ar ZLA mērķiem un statūtiem.
   

 3. Galvenais biedrības darbību regulējošais dokuments ir Statūti. Statūtu grozījumus pieņem pilnsapulcē.
   

 4. Biedrības uzdevumi ir:

  1. veicināt vietējās latviešu sabiedrības identitātes apziņu un sakarus starp latviešiem;

  2. sekmēt latviešu valodas apguvi un tās nozīmības izpratni, šajā ziņā īpašu uzmanību pievēršot jaunākajai paaudzei;

  3. organizēt un atbalstīt dažādus sarīkojumus vai projektus, kas palīdz īstenot biedrības mērķi

  4. sadarboties ar citām latviešu organizācijam Zviedrijā un citur pasaulē.II Biedri, viņu tiesības un pienākumi

 5. Biedrībā var iestāties katrs no 7 gadu vecuma, kurš atbalsta tās mērķi un uzdevumus.​​

 6. Biedra tiesības ir:

 1. piedalīties visos biedrības sarīkojumos;

 2. piedalīties biedrības pilnsapulcēs;

 3. vēlēt valdi un tikt tajā ievēlētam;

 4. bez balsstiesībām būt klāt valdes sēdēs, kā arī ierosināt biedrības valdei priekšlikumus par biedrības darbu;

 5. rakstiski pilnvarot citu biedru balsot pilnsapulcē.

 7. Biedra pienākumi ir laikus maksāt biedra naudu un citus valdes noteiktos maksājumus.

 

 8. No biedrības var izstāties, par to rakstiski informējot valdi.

 

 9. Ja biedra rīcība ir pretrunā ar statūtos noteikto, valde var viņu izslēgt no biedrības.

III Biedrības pārvalde
 

 11. Biedrības pārvaldes institūcijas ir:

     1. biedru pilnsapulce;

     2. valde;

     3. valdes priekšsēdētājs.

​ 12. Biedru pilnsapulci sasauc biedrības valde katru otro gadu, vēlams gada sākumā līdz februāra beigām. Ārkārtas pilnsapulci ir tiesīgi sasaukt ne mazāk kā 30% biedru.

 

 13, Pilnsapulce ir jāizziņo rakstiski pa pastu vai e-pastu ne vēlāk kā mēnesi pirms noteiktā datuma. Ja pilnsapulcē plānoti statūtu grozījumi, attiecīgo grozījumu ierosinājumi jāizsūta reizē ar aicinājumu uz pilnsapulci.
 

 14. Biedru pilnsapulce ievēl sapulces vadītāju un protokoletāju, kā arī divus protokola parakstītājus un divus balsu skaitītājus.

 

 14. Biedru pilnsapulcē:

 1. valdes priekšsēdētājs atskaitās par valdes darbu aizvadītā gada laikā;

 2. kasieris atskaitās par veikto finanšu darbību, revīzija par to sniedz savu vērtējumu, pēc kā notiek biedru balsojums par valdes atbrīvošanu no finanšu atbildības;

 3. apspriež valdes darbības pārskatu un izsaka priekšlikumus darbības uzlabošanai;

 4. ievēl biedrības vadīšanai valdi, valdes priekšsēdētāju un revīzijas komisiju;

 5. izdara grozījumus biedrības Statūtos un apstiprina tos;

 6. lemj par biedru naudas apmēru, nosakot pazeminātu maksu biedriem no 7 līdz 17 gadu vecumam;

 7. izskata citus svarīgus jautājumus biedrības dzīvē.

 

 15. Biedrības valdi un tās priekšsēdētāju, kopā 5 cilvēkus, ievēl uz diviem gadiem. Valdē jābūt biedrības sekretāram, kasierim un biedrzinim.

 

 16. Par valdes pienākumu sadali vienojas ievēlētie valdes locekļi.

 

 17. Biedrības pārstāvības un paraksta tiesības ir valdes priekšsēdētājam un kasierim. Ja priekšsēdētājs nevar veikt savus pienākumus, valde var ievēlēt viņa aizvietotāju, kurš priekšsēdētāja prombūtnes laikā pārņem priekšsēdētāja funkcijas.

 

 18. Protokolus raksta gan pilnsapulcēs, gan valdes sēdēs. Protokolus paraksta sapulces vadītājs un protokolētājs. Pilnsapulcēs – arī divi ievēlētie protokola parakstītāji.

 

 19. Pilnsapulcē ievēl revīzijas komisiju – divas personas:

 1. revizori biedrības pilnsapulcē sniedz rakstisku pārskatu par finansēm un valdes darba atbilstību Statūtiem, uz kā pamata pilnsapulce var atbrīvot valdi no finanšu atbildības;

 2. revizori nedrīkst būt valdes sastāvā kā arī radnieciskās vai ciešās attiecībās ar valdes locekļiem.

 

 20. Balsošana pilnsapulcē notiek atklāti, izņemot valdes un priekšsēdētāja vēlēšanas, kā arī, ja aizklātu balsošanu ierosina vismaz viens biedrs.

 

 21. Biedrības valde:

 1. plāno un vada biedrības darbību;

 2. piešķir finansējumu biedrības mērķim atbilstošiem projektiem;

 3. organizē tikšanos, izbraukumu, kultūras un izklaides sarīkojumu sekmīgu norisi.

 

 22. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās ne mazāk kā puse no valdes locekļiem.

 

 23. Ja valdes loceklis vairs nevar pildīt savus amata pienākumus, valde var ievēlēt viņa aizstājēju uz noteiktu laiku vai līdz valdes darbības termiņa beigām.

 

IV Biedrības finanses, īpašums un tas lietošanā nodotā manta
 

 24. Biedrības finanses veido biedra naudas iemaksas, ziedojumi un citi līdzekļi, kas piešķirti biedrības darbības īstenošanai.

 

 25. Finanšu gads ir no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

 

 26. Biedrībai var piederēt īpašums.

 

 27. Par biedrības darbības pārtraukšanu lemj biedrības valde, šī lēmuma pieņemšanai nepieciešams vismaz 2/3 valdes locekļu klātbūtne. Biedrības rīcībā esošās finanses un īpašums pēc biedrības darbības pārtraukšanas jānodod Zviedrijas latviešu apvienībai (ZLA) Stokholmā, bet, ja tas nebūtu iespējams, tad citai latviešu organizācijai, kurai ir līdzīgs darbības mērķis.

bottom of page